Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakres badawczy Instytutu

Zagadnienia formy i treści dzieł plastycznych, ich interpretacji oraz procesów twórczych i badawczych,
w szczególności w zakresie malarstwa sztalugowego i monumentalnego, muralu i street artu, kolażu, rysunku, rysunku narracyjnego i komiksu, body – artu i tatuażu, digital paintingu, figuratywnej
i niefiguratywnej rzeźby współczesnej, ceramiki, intermediów, instalacji, wideo instalacji, performance, sztuki sieci.
Zagadnienia z zakresu animacji kultury i edukacji artystycznej, metodyki nowatorskich praktyk edukacyjnych, partycypacyjnych i włączeniowych. Działań edukacyjnych w szkołach, instytucjach kultury, podmiotach trzeciego sektora (stowarzyszeniach i fundacjach) oraz w obszarze art-biznesu.


Wybrane obszary bada
ń pracowników jednostki:
 

 1. Przestrzeń zewnętrzna rzeźby figuratywnej.
 2. Futuryzm metafizyczny w rzeźbie figuratywnej.
 3. Analiza narracji historycznych, etnograficznych, socjologicznych jako kontekst poszukiwań badawczo – artystycznych.
 4. Dziedzictwo kulturowe Polski i Europy Środkowej jako inspiracja działań z zakresu Animacji Kultury.
 5. Analiza tematu nieprawidłowości, zakłócenia, dysfunkcji, anomalii, odchyleń, eksploracja na polu malarstwa olejnego.
 6. Badanie tematu cielesności w dobie post-humanizmu.
 7. Rysunek skórny, ciało jako podobrazie, człowiek jako obraz, dzieło o pewnej żywotności, przekaz, oznaczanie, przekazywanie wiadomości – tatuaż i body art.
 8. Zagadnienia dotyczące struktury formalnej dzieła malarskiego, symboliczny wymiar koloru, jako widzialnego znaku wartości duchowych; filozofia koloru łącząca barwy z emocjami, ekspresja koloru oparta na skojarzeniach archetypicznych. Metafizyczne znaczenie światła, interpretacja światła w kategorii epifanii. Relacja światła i cienia, teologia ciemności i kontemplacyjny sens mroku.
 9. Zagadnienia synestezji i syntezy języka malarstwa i muzyki. Konsiliencja – jedność wiedzy, łączenie doświadczeń z pola nauki, sztuki, religii w dziele sztuki.
 10. Miasto, zbiorowość, maszyna, technika w malarstwie współczesnym.
 11. Relacje współczesnego malarstwa i fotografii.
 12. Możliwości ekspresji plastycznej współczesnej ceramiki artystycznej.
 13. Badanie właściwości języka sztuki performance w kontekście optyki post-strukturalistycznej oraz neokonserwatyzmu.
 14. Eksperymentalne zestawienia gramatyki nowych mediów z tradycyjnymi strategiami i narracjami sztuki nowożytnej.
 15. Sztuka socjologiczna i krytyczna w ramach aktualnych dyskursów społecznych.
 16. Współczesny symbolizm i ekspresja w malarstwie, rysunku i grafice.