Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Do ramowych zadań Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

 

 • działanie na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie raportu pod koniec danego cyklu studiów
 • przygotowanie corocznego sprawozdania dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach Malarstwo / Sztuka i Edukacja i przedłożenie go Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia
 • organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi celem analizy planów i programów studiów oraz kart kursów
 • realizacja rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia na danym kierunku studiów.

Ocena i weryfikacja efektów kształcenia odbywa się dwutorowo, pierwsza ścieżka wykonywana jest przez pracowników Instytutu działających w ramach Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oceniających plany i programy studiów oraz poprzez hospitację zajęć pracowników, przeprowadzaną przez kierowników katedr.

Drugą ścieżką sprawdzającą głównie oceny jakości prowadzonych zajęć oraz weryfikacje przekazywanych treści są ankiety przeprowadzane wśród studentów oceniających poszczególne przedmioty po ich odbyciu. Pozwala to na wypracowanie bardziej wyważonych i zobiektywizowanych sposobów prowadzenia zajęć oraz realizowanych programów.

Plany i programy studiów są dyskutowane na posiedzenia Rad Instytutów, a następnie modyfikowane i zatwierdzane na Radzie Wydziału w terminie wskazanym przez Dziekana (nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć), pod kątem koordynacji między przedmiotowej, właściwej kolejności przedmiotów, treści merytorycznych, weryfikacji kart kursów, zgodnie z sugestiami prowadzących zajęcia.

 

Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zapoznaje się z raportami Kierunkowych Zespołów, szczegółowo je analizuje i wyciąga stosowne wnioski.

W następstwie tego podejmowane są działania naprawcze, podczas których między innymi dokonuje się weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach. Przeprowadza się szczegółowy przegląd kart kursów. W efekcie tych działań poprawione zostały sformułowania wymagań i warunków oceny powodujące większą czytelność i możliwość zrozumienia ich przez studentów. W ramach planu naprawczego powołane zostały osoby odpowiedzialne za wydziałową stronę www. Do ich głównych obowiązków należy aktualizowanie i uzupełnienie brakujących informacji dotyczących studiów na wszystkich kierunkach. Ponadto Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zdecydował o szerszej dyskusji nad stworzeniem dodatkowych możliwości odbywania praktyk przez studentów.

W ramach działań podejmowanych na rzecz wysokiego poziomu kształcenia wymienić należy także takie przedsięwzięcia jak

 • system dyżurów dydaktycznych (konsultacyjnych) dla studentów (dostępny w Sekretariacie Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej oraz na stronie www),
 • sprecyzowanie wymagań egzaminacyjnych przez prowadzących poszczególne kursy na początku każdego kursu,
 • określenie zakresu wymagań stawianych pracom licencjackim i magisterskim w ramach kursów seminarium licencjackie i magisterskie oraz artystycznej pracowni dyplomowej
 • analizę realizacji praktyk.

Ocena jakości kształcenia służy doskonaleniu treści programowych i doskonaleniu metod dydaktycznych, okresowych przeglądów planów i programów nauczania oraz ich efektów (np. adekwatność konstrukcji oraz treści realizowanych planów i programów nauczania do zamierzonych efektów kształcenia, uwzględnienie specyfiki poziomów kształcenia i form studiów, formalne procedury zatwierdzania programów nauczania, udział studentów w działaniach dotyczących zapewnienia jakości, opinie zwrotne od pracodawców, przedstawicieli rynku pracy oraz innych organizacji).

Równie istotnym elementem zapewniania jakości kształcenia jest dbałość o infrastrukturę dydaktyczną. Dziekan Wydziału Sztuki wyznaczył nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za poszczególne sale należące do jednostki. Opiekunowie sal zobowiązani są do kontrolowania stanu urządzeń technicznych i innych parametrów raz w tygodniu. Zapewnieniu jakości kształcenia służy także przeprowadzanie ankiety wśród absolwentów. Uzyskane w ten sposób informacje znacząco uwypuklają chęci zmian i potrzeb w całościowym funkcjonowaniu studiów na wszystkich kierunkach.

Działanie na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie raportu pod koniec danego cyklu studiów

 • przygotowanie corocznego sprawozdania dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na kierunku Malarstwo i Sztuka i Edukacja i przedłożenie go Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia
 • organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi celem analizy planów i programów studiów oraz kart kursów
 • realizacja rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia na danym kierunku studiów.

Ocena i weryfikacja efektów kształcenia odbywa się dwutorowo, pierwsza ścieżka wykonywana jest przez pracowników Instytutu działających w ramach Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oceniających plany i programy studiów oraz poprzez hospitację zajęć pracowników, przeprowadzaną przez kierowników katedr.

Drugą ścieżką sprawdzającą głównie oceny jakości prowadzonych zajęć oraz weryfikacje przekazywanych treści są ankiety przeprowadzane wśród studentów oceniających poszczególne przedmioty po ich odbyciu. Pozwala to na wypracowanie bardziej wyważonych i zobiektywizowanych sposobów prowadzenia zajęć oraz realizowanych programów.

Plany i programy studiów są dyskutowane na posiedzenia Rad Instytutów, a następnie modyfikowane i zatwierdzane na Radzie Wydziału w terminie wskazanym przez Dziekana (nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć), pod kątem koordynacji między przedmiotowej, właściwej kolejności przedmiotów, treści merytorycznych, weryfikacji kart kursów, zgodnie z sugestiami prowadzących zajęcia.